เมืองสนสองใบ  ศิวิไลซ์น้ำตก  พืชผลดกการเกษตร  งามเนตรบ่อน้ำร้อน  น่าผักผ่อนอากาศดี  มากมีชาวเขา
 

วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายสุระวิทย์ ปัญญา และนางสาวปรานอม  แสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ได้เข้าอบรมเกษตรกร 30 คน โครงการจัดการเขตเศษรฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) กะหล่ำปลี

 

วันที่  19  มีนาคม  2558  นายสุระวิทย์  ปัญญา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2558

 

วันที่  23  มีนาคม  2558  นางสาวปรานอม  แสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ ได้ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

 
 
 
 
 

» สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
» สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
» สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

 
 
 
 
 
 
 

 

 


นางอรพินทร์      แสงมณี
เกษตรอำเภอพบพระ

 
47 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร

การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 
 
 
 
 
 
 
 

 


วิสัยทัศน์สำนักงานฯ
ข้อมูลทั่วไปอำเภอพบพระ
ข้อมูลการเกษตร
ข้อมูลกลุ่มสถาบันเกษตรกร
     แม่บ้านเกษตรกร
     ยุวเกษตรกร
     ส่งเสริมอาชีพการเกษตร
ข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การจัดการองค์ความรู้ (Km)
ศาลากลางจังหวัดตาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก
สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา
สำนักงานเกษตรอำเภอวังเจ้า
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอด
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าสองยาง
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด
สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง
สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ
หมู่ 3  ถนนดอนเจดีย์   ตำบลพบพระ   อำเภอพบพระ   จังหวัดตาก   63160 
โทรศัพท์   055-569091 โทรสาร   055-569091
E-mail : tak08@doae.go.th
Webmaster : นายสุระวิทย์   ปัญญา ตำแหน่ง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ